Употреба на алкохол сред юноши в Европа

Алкохолът в Европа

International Self-Report Delinquency или ISRD-2 (2006) – международно проучване в европейските страни, което изследва употребата на алкохол при юноши и моделите на употреба при лица на възраст от 12 до 16 години. Според това изследване европейските младежи доста често употребяват алкохол, въпреки че се наблюдават ясни различия между отделните страни.

60,4% от юношите са пили бира, вино и бризъри най-малко веднъж през живота си и 34.2% са пили спиртни напитки. Темповете на разпространение на употребата през последния месец са били почти наполовина, съответно 28,1% и 13,5%. Темповете на разпространение на епизодичното пиене са 28,1% за бира, вино и брийзъри и 13,5% за спиртни. Тези резултати са еднакви с предишните международни проучвания, като например проучването ESPAD.

При сравнение на различните страни, могат да бъдат направени следните изводи. Най-висока е употребата на бира, вино и брийзъри се наблюдава сред Източна Европейските страни, водени от Естония (85,7%), следвана от Унгария (84,7%), Чешката република (84,2%), и Литва (81,7%). Най-ниските стойности на употребата се наблюдава в Исландия (21,6%) и Босна и Херцеговина (30.9%). Страната класирана на първо място за употребата на бира, вино и брийзъри е Унгария (45.9%), следвана от Естония (44,6%) и Дания (39,8%). С най-ниски ставки за употреба през последните четири седмици са Босна и Херцеговина (7.5%), следвана от Исландия (9,3%). Сходна е класацията на страните спрямо употребата на твърд алкохол.

Анализите показват високи нива на разпространение в епизодичното пиене на бира, вино и брийзъри предимно в Северните, Западните и англо-саксонските страни. Най-високите нива на разпространение се наблюдават в Ирландия (26,1%), Финландия (25,5%), Дания (22,2%), Холандия (19,2%) и Германия (16,7%). Ниска проценти на разпространение се наблюдават в Армения (2.9%), Франция (3,9%), Исландия (4.4%), Босна и Херцеговина (4.9%) и в други държави, които граничат със Средиземно море. Стойности за разпространение на употребата на твърд алкохол са доста сходни. Единственото изключение в момента е, че някои страни, които граничат с Балтийско море (Естония, 19,9%; Литва, 11.4%, и Полша, 11.9%), сега допълнително Ирландия (16,7%) и Дания (15,2%) са страните с най-високи стойности на разпространение на епизодичната пиене. Най-неразпространено е епизодичното пиене на спиртни напитки в Армения (1.5%), Босна и Херцеговина (1.6%) и Исландия (1.6%).

Източник: Alcohol use Among Adolescents in Europe. Environmental Research and Preventive Actions; Utrecht, April 2013; Editors- Majone Steketee, Harrie Jonkman, Hans Berten, Nicole Vettenburg
http://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/2708_Alcohol-use-Among-Adolescents-in-Europe.pdf

0